Warunki ogólne

Ogólne warunki świadczenia usług PrepaidUnion.com

Ogólne warunki świadczenia usług to standardowe warunki sprzedaży online stosowane w branży. Warunki te zostały ustalone w trakcie konsultacji ze Związkiem Konsumentów w ramach Grupa Koordynacyjna ds. Samoregulacji (Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg - CZ) Rady Społeczno-Ekonomicznej (Sociaal-economisch Raad) i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszym dokumencie pod niżej wymienionymi terminami rozumie się:

 1. Przedsiębiorca: osobę fizyczną lub prawną, oferującą produkty i/lub usługi konsumentom na odległość;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i zawiera na odległość umowę z przedsiębiorcą;
 3. Umowa na odległość: umowa, w przypadku której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej wyłącznie jednej lub większej ilości technik komunikacji na odległość;
 4. Technika komunikacji na odległość: środek, który może zostać wykorzystany do zawarcia umowy, bez konieczności spotkania się konsumenta i przedsiębiorcy w jednym pomieszczeniu;
 5. Okres przeznaczony na zastanowienie się: czas, przeznaczony dla konsumenta, w trakcie którego może on skorzystać z przysługującego mu prawa do odwołania się;
 6. Prawo do odwołania się: możliwość, z której może skorzystać konsument w trakcie czasu na zastanowienie się, aby odstąpić od umowy na odległość;
 7. Dzień: dzień kalendarzowy;
 8. Czas trwania transakcji: umowa na odległość dotycząca kilku produktów i/lub usług, których dostawa i/lub zobowiązanie do odbioru są rozłożone w czasie;
 9. Trwały nośnik danych: każdy środek, który umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy zapisanie informacji skierowanych osobiście do konsumenta lub odbiorcy, w sposób które umożliwi odwołanie się do tych danych lub ich wierną reprodukcję.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Prepaid Union BV
działająca pod nazwą: prepaidunion.com

Adres pocztowy:
Postbus 95280
1090 HG Amsterdam

Adres:
Cessnalaan 1
1119 NJ  Schiphol-Rijk
The Netherlands

Numer telefonu: (+31) 0207009293
Dostępność: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 CET
Adres email: support@prepaidunion.com

Numer KvK: 24459901
Numer VAT UE: NL820722133B01

Artykuł 3 - Zakres

 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług mają zastosowanie wobec każdej oferty przedsiębiorcy oraz wobec każdej zawartej umowy na odległość pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość, konsumentowi udostępniony zostanie tekst niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług. Jeżeli powyższe nie będzie możliwe, wówczas przed zawarciem umowy na odległość, konsument zostanie poinformowany, że ogólne warunki świadczenia usług są dostępne u przedsiębiorcy i na wniosek konsumenta mogą zostać przesłane bezpłatnie w możliwie jak najszybszym czasie.
 3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana w formie elektronicznej, wówczas może nastąpić odstępstwo od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst ogólnych warunków świadczenia usług może zostać udostępniony konsumentowi elektronicznie, dzięki czemu konsument będzie mógł w prosty sposób go zapisać na trwałym nośniku pamięci. Jeżeli z uzasadnionych względów nie jest to możliwe, wówczas przed zawarciem umowy na odległość, konsument zostanie poinformowany, gdzie może w formie elektronicznej zapoznać się z treścią ogólnych warunków świadczenia usług, oraz że na jego wniosek dokument ten może zostać mu bezpłatnie przesłany drogą elektroniczną lub w inny sposób.
 4. W przypadkach, w których poza niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług, zastosowanie będą miały ponadto specjalne warunki dotyczące produktów lub usług, wówczas drugi i trzeci ustęp mają zgodne zastosowanie, a konsument w przypadku sprzecznych zapisów może odwołać się do postanowienia mającego zastosowanie, które jest bardziej korzystne dla niego.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeżeli oferta charakteryzuje się ograniczonym okresem obowiązywania lub też jest dostępna na określonych warunkach, wówczas informacje o tym są wzmiankowane w ofercie.
 2. Oferta zawiera kompletny i szczegółowy opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, że umożliwia prawidłową ocenę oferty przez konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z ilustracji, są one wiernym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Wyraźne pomyłki i błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera informacje jasno określające konsumentowi jego prawa i zobowiązania, które są związane z akceptacją warunków oferty. Dotyczy to w szczególności:
  • ceny wraz z opodatkowaniem;
  • ewentualne koszty dostawy;
  • sposób, w jaki umowa zostanie zawarta oraz kroki, które muszą zostać podjęte w tym celu;
  • prawo do odwołania (rezygnacji z umowy) jeżeli ma zastosowanie;
  • dsposób płatności, warunki dostawy i realizacji umowy;
  • termin uznania oferty, jak również termin utrzymania ceny;
  • wysokość stawki za komunikację na odległość jeżeli koszty skorzystania z techniki umożliwiającej komunikację na odległość są naliczane na innej podstawie niż stawka podstawowa;
  • jeżeli umowa po jej zawarciu zostanie zarchiwizowana, informacje o sposobie, w jaki konsument może się do niej odwołać;
  • sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może ustosunkować się do niepożądanych przez niego działań, jak również sposób w jaki może je zmodyfikować przed zawarciem umowy;
  • ewentualne wersję językowe umowy, obowiązujące poza wersją niderlandzkojęzyczną;
  • zasady, których przestrzegać musi przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi zasadami drogą elektroniczną; oraz
  • minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku umowy dążącej do stałego lub okresowego świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień wzmiankowanych w ust. 4, w chwili przyjęcia przez konsumenta oferty oraz spełnienia warunków określonych w ofercie.
 2. Jeżeli konsument uzna ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie potwierdzenia akceptacji oferty. Tak długo, jak akceptacja ta nie zostanie potwierdzona, konsument może odstąpić od umowy.
 3. Jeżeli umowa zostanie zawarta elektronicznie, wówczas przedsiębiorca podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki mające na celu zabezpieczenie elektronicznego przekazania danych i zadba o bezpieczne otoczenie sieciowe. Jeżeli konsument może dokonać płatności elektronicznej, wówczas przedsiębiorca uwzględni odpowiednie środki bezpieczeństwa dla takiej płatności.
 4. Przedsiębiorca może - w ramach dopuszczanych przez prawo - uzyskać informacje, czy konsument jest w stanie spełnić swoje zobowiązanie do płatności, jak również wszystkie fakty i czynniki, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli przedsiębiorca na podstawie tej kontroli stwierdzi istnienie ważnych przyczyn dla niezawierania umowy, ma prawo odrzucić wniosek lub zamówienie lub też postawić specjalne warunki, które umożliwią zawarcie umowy.
 5. Przedsiębiorca prześle wraz z produktem lub usługą konsumentowi następujące informacje, w formie pisemnej lub takiej, by konsument mógł je w łatwo dostępny sposób zapisać na trwałym nośniku pamięci:
  1. adres siedziby przedsiębiorcy, pod którym konsument może złożyć skargę;
  2. warunki, na jakich i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odwołania, jak również jednoznaczne informacje o ewentualnym wyłączeniu prawa do odwołania;
  3. informacje o usługach dostępnych po dokonaniu zakupu i gwarancjach;
  4. dane wymienione w art. 4, ust. 3 niniejszych warunków świadczenia usług, chyba że przedsiębiorca przekazał konsumentowi już te dane przed realizacją umowy;
  5. wymogi dotyczące wymówienia, jeżeli umowa i okres trwania przekraczają rok lub umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  6. Jeżeli przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia rzędu produktów lub usług, wówczas postanowienie poprzedniego ustępu ma zastosowanie wyłącznie w chwili pierwszej dostawy.

Artykuł 6A - Prawo do odstąpienia w przypadku dostawy produktów

 1. Konsument ma możliwość odstąpienia od przyjęcia naszych usług i produktów do momentu udostępnienia tych usług i/lub produktów. Usługi i/lub produkty zostają udostępnione jeżeli konsument może zobaczyć kod doładowania na ekranie po dokonaniu płatności za transakcję, do konsumenta zostanie wysłany email z kodem doładowania i/lub do konsumenta wysłana zostanie wiadomość SMS zawierająca kod doładowania.

Artykuł 6B - Prawo do odstąpienia w przypadku świadczenia usług

 1. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, konsument będzie przestrzegał instrukcji udzielonych przez przedsiębiorcę w ofercie i/lub w chwili dostawy.

Artykuł 7 - Koszty naliczane w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia, wówczas obciążony zostaje kosztami odesłania produktu.
 2. Jeżeli konsument wpłacił kwotę, wówczas przedsiębiorca możliwie jak najszybciej zwróci tę kwotę konsumentowi, najpóźniej w ciągu 14 dni po powiadomieniu od odstąpienia od umowy.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia

 1. Jeżeli konsument nie dysponuje prawem do odwołania, prawo to może zostać wyłączone przez przedsiębiorcę wyłącznie jeżeli przedsiębiorca zawrze w swojej ofercie jednoznaczną informację na ten temat i przy tym powiadomi o tym fakcie konsumenta przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odwołania jest możliwe wyłącznie w przypadku produktów:
  1. zostały przygotowane przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
  2. które mają charakter osobisty;
  3. które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane;
  4. które szybko ulegają zepsuciu lub zestarzeniu się;
  5. których cena jest związana z wahaniami na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
  6. w przypadku pojedynczych gazet i czasopism;
  7. w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których zabezpieczenie opakowania zostało przerwane.
 3. Wyłączenie prawa do odwołania jest możliwe wyłącznie w przypadku usług:
  1. związanych z noclegami, transportem, restauracjami lub rekreacją w określonym dniu lub w trakcie określonego czasu;
  2. których dostawy rozpoczęły się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem czasu na zastanowienie się;
  3. związane z zakładami i loteriami.

Artykuł 9 - Cena

 1. W trakcie okresu obowiązywania wzmiankowanego w ofercie, ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian w cenach będących skutkiem zmian stawek VAT.
 2. W odstępstwie od poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny związane są z wahaniami na runku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami. To powiązanie z wahaniami oraz fakt, że ewentualnie wzmiankowane ceny są cenami referencyjnymi, jest wzmiankowane jednoznacznie w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od chwili zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie jeżeli są skutkiem prawnych rozporządzeń lub postanowień.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy od chwili zwarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie, jeżeli przedsiębiorca to ustalił i:
  1. są one skutkiem ustawowych rozporządzeń lub postanowień; lub też
  2. konsument posiada możliwość wypowiedzenia umowy w dniu, w którym cena ulegnie podwyższeniu.
  3. Ceny produktów lub usług wzmiankowane w ofercie nie zawierają podatku VAT o ile VAT ma zastosowanie.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca odpowiada za to, by produkty i/lub usługi odpowiadały warunkom umowy, wzmiankowanej w ofercie specyfikacji, wymogom związanym z użytecznością i/lub przydatnością do określonego celu ora przepisom prawnym i/lub rządowym obowiązującym w danym zakresie w chwili podpisania umowy.
 2. Gwarancja zapewniana przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie szkodzi prawom i żądaniom, które konsument może mieć w związku z nieprzestrzeganiem zobowiązań przedsiębiorcy, które są na niego nałożone w związku z ustawą i/lub umową na odległość.

Artykuł 11 - Dostawa i realizacja

 1. Przedsiębiorca dołoży wszelkiej staranności w chwili otrzymania i realizacji zamówień produktów oraz w przypadku oceny wniosków o świadczenie usług.
 2. Jako miejsce dostawy obowiązuje adres, który konsument podał w chwili zamówienia.
 3. Wraz z uwzględnieniem zapisów art. 4 niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia z odpowiednią prędkością, najpóźniej w ciągu 1 dnia, chyba że ustalone zostały dłuższe terminy dostawy. Jeżeli dostarczenie produktów lub usług jest opóźnione, lub jeżeli zamówienie może być zrealizowane jedynie w części, konsument otrzyma o tym zawiadomienie, najpóźniej dzień po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów i ewentualnie prawo do żądania dalszego odszkodowania.
 4. W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca zwróci konsumentowi wpłaconą kwotę, możliwie jak najszybciej, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni od chwili rozwiązania umowy.
 5. Jeżeli dostawa zamówionego produktu wydaje się być niemożliwa do realizacji, wówczas przedsiębiorca powinien podjąć próbę udostępnienia artykułu zastępczy. W chwili dostawy należy jednak wzmiankować w jasny i zrozumiały sposób, że dostarczany jest artykuł zastępczy. W przypadku artykułów zastępczych nie wolno wyłączyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu pokryje przedsiębiorca.
 6. Ryzyko uszkodzenia i/lub zagubienia produktów spoczywa do chwili dostawy do konsumenta na przedsiębiorcy, chyba że ustalone zostanie inaczej.

Artykuł 12 - Okres trwania transakcji

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony w dowolnym momencie, z uwzględnieniem ustalonych w tym zakresie zasad składania wypowiedzenia oraz miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Umowa zawarta na czas określony, obowiązuje przez okres dwóch lat. Jeżeli ustalone zostanie, że umowa na odległość ma zostać automatycznie przedłużona, wówczas umowa będzie kontynuowana jako umowa na czas nieokreślony, a okres wypowiedzenia po przedłużeniu umowy będzie wynosił maksymalnie miesiąc.

Artykuł 13 - Płatność

 1. Płatność zostaje dokonana przed dostawą poprzez udostępnione przez przedsiębiorcę metody płatności.
  Jeżeli wymagana jest przedpłata, wówczas konsument nie może wymagać realizacji zamówienia przed wpłaty przedmiotowej zaliczki.
 2. Konsument jest zobowiązany do bezpośredniego zgłoszenia przedsiębiorcy wszelkich niejasności w udzielonych lub przekazanych danych płatności.

Artykuł 14 - Baza danych i klauzula poufności

 1. Dane konsumenta są zapisywane w bazie danych przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma prawo do korzystania i udostępniania osobom trzecim anonimowych i demograficznych informacji o konsumencie w celu podniesienia jakości usług oraz w celach marketingowych.
 2. Przedsiębiorca będzie przestrzegał przepisów niderlandzkiego ustawodawstwa w zakresie polityki prywatności. W przypadkach wymaganych przez prawo, przedsiębiorca przekaże dane konsumenta osobom trzecim. Przedsiębiorca korzysta z tzw. cookies. Cookies to niewielkie pliki, często tworzone w chwili odwiedzania strony internetowej przez użytkownika, które są zapisywane w folderze cookies na komputerze tegoż użytkownika. Cookie zawiera często anonimowy, niepowtarzalny kod. Cookies nie wyrządzają szkody sprzętowi komputerowemu. Każda strona internetowa może wysłać własny plik cookie do przeglądarki konsumenta, jeżeli pozwalają na to ustawienia przeglądarki, ale aby chronić prywatność konsumenta, przeglądarka zapewnia stronom internetowym dostęp wyłącznie do tych cookies, które zostały z nich wysłane, a nie tych otrzymanych przez konsumenta z innych stron.
 3. Jeżeli konsument chce uzyskać wgląd, dokonać zmian lub usunąć swoje dane, może powiadomić przedsiębiorcę o tym fakcie, wysyłając email na adres: support@prepaidunion.com
 4. Istnieją dwa rodzaje plików cookies. Tymczasowe pliki cookies, które są przechowywane na komputerze konsumenta przez określony czas, np. od sześciu do dwunastu miesięcy. Przedsiębiorca korzysta z tymczasowych cookies, aby zbierać informacje o stronie w celu wzmiankowanym powyżej. Te pliki cookies nie zawierają żadnych informacji osobistych i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji konsumenta. Cookies związane z daną sesją są usuwane, gdy konsument opuszcza stronę. Przedsiębiorca korzysta z cookies danej sesji w następujących celach: aby zapisać informacje, przekazywane w trakcie korzystania z interaktywnego narzędzia na stronie; aby zapisać dane, gdy Konsument loguje się na stronie; aby zebrać informacje dotyczące korzystania ze strony, zgodnie z wyżej przedstawionym opisem. Pliki cookies zawierające informacje o korzystaniu ze strony, nie zawierają żadnych informacji osobistych i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji konsumenta.
 5. Osoby trzecie, takie jak reklamodawcy, którzy mogą umieszczać banery lub hiperłącza na stronach przedsiębiorcy, mogą także korzystać z cookies. Te pliki cookies zawierają informacje o tym, w którą reklamę kliknął konsument. Pliki te nie są umieszczane przez przedsiębiorcę, ale przez firmę zamieszczającą reklamy. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść stron osób trzecich, ani za korzystanie z cookies przez osoby trzecie.

  Konsument może sam postanowić czy pliki cookies zostaną zaakceptowane poprzez ustawienia przeglądarki - akceptując wszystkie cookies, odrzucając wszystkie cookies lub pozwalając przeglądarce na wysyłanie komunikatu o pojawiających się cookies. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od producenta przeglądarki. Zapraszamy na www.microsoft.com, aby uzyskać szczegółowe informacje o Microsoft Internet Explorer lub www.mozzila.org odnośnie szczegółowych informacji o Mozilla Firefox. Jeżeli cookies są wyłączone, wówczas niektóre funkcje strony mogą nie działać lub też konsument nie będzie w stanie skorzystać z niektórych usług.

Artykuł 15 - Skargi

 1. Przedsiębiorca dysponuje klarowną procedurą składania skarg i rozpatruje skargi zgodnie z nią.
 2. Skargi dotyczące realizacji umowy należy składać w odpowiednim czasie, z podaniem pełnego opisu przyczyny złożenia skargi, jak tylko konsument stwierdzi wystąpienie problemu.
 3. Skargi składane przez przedsiębiorcę są rozliczane w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie skargi wymaga dłuższego czasu, wówczas przedsiębiorca kieruje do konsumenta odpowiedź w ciągu 14 dni od chwili otrzymania skargi, informującą o przedłużeniu tego okresu oraz zawierającą informację o przewidywanym terminie udzielenia ostatecznej odpowiedzi.

Artykuł 16 - Spory

 1. Wobec umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, wobec których zastosowanie mają niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo niderlandzkie.

Artykuł 17 - Postanowienia uzupełniające

 1. Postanowienia uzupełniające do niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny być formułowane w formie pisemnej i udostępniane konsumentowi do zapisu na trwałym nośniku pamięci.

Artykuł 18 - Zmiany do ogólnych warunków świadczenia usług

 1. Wszelkie zmiany do niniejszych warunków obowiązują wyłącznie po opublikowaniu w przewidziany sposób, przez co rozumie się, że w przypadku takich zmian w trakcie obowiązywania ważnej oferty dla konsumenta, przeważa postanowienie bardziej korzystne dla niego.
Content